Sklep internetowy

Nowości

 • Jeżówka „Hot Papaya” - Echinacea „Hot Papaya”
  Cena: 13.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Trytoma „Papaya Popsicle” - Kniphofia uvaria „Papaya Popsicle”
  Cena: 8.80 zł
  do koszyka
  więcej

  Wiązówka błotna ‘Variegata’- Filipendula ulmaria ‘Variegata’
  Cena: 9.00 zł
  do koszyka
  więcej

 • Zawilec japoński ‘Margarete” - Anemone „Margarete”
  Cena: 9.00 zł
  więcej

  Jeżówka ”Pink Bonbon” - Echinacea ”Pink Bonbon”
  Cena: 13.90 zł
  do koszyka
  więcej

  Jeżówka 'Eccentric" - Echinacea Eccentric"
  Cena: 13.00 zł
  do koszyka
  więcej

 • Jeżówka "Flame Thrower" - Echinacea "Flame Thrower"
  Cena: 13.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Zawilec japoński'Whirlwind'- Anemone japonica'Whirlwind'
  Cena: 9.90 zł
  więcej

  Trytoma „Redhot Popsicle” - Kniphofia „Redhot Popsicle"
  Cena: 8.80 zł
  do koszyka
  więcej

 • Serduszka okazała ‘Valentine’- Dicentra spectabilis ‘Valentine’
  Cena: 13.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Złocień 'Luna' - Leucanthemum 'Luna'
  Cena: 9.90 zł
  do koszyka
  więcej

  Przetacznik kłosowy 'Marietta' - Veronica spicata 'Marietta'
  Cena: 8.70 zł
  do koszyka
  więcej

 • Jeżówka "Coconut Lime" - Echinacea "Coconut Lime"
  Cena: 12.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Trytoma „Lemon Popsicle” - Kniphofia „Lemon Popsicle”
  Cena: 8.80 zł
  do koszyka
  więcej

  Wilczomlecz 'Ascot Rainbow' - Euphorbia 'Ascot Rainbow'
  Cena: 8.60 zł
  do koszyka
  więcej

 • Jeżówka „Secret Affair”- Echinacea „Secret Affair”
  Cena: 15.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Serduszka 'Gold Heart'- Dicentra 'Gold Heart'
  Cena: 13.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Jeżówka "Blackberry Truffle" - Echinacea "Blackberry Truffle"
  Cena: 14.00 zł
  do koszyka
  więcej

 • Kłosowiec "Blue Fortune" - Agastache "BlueFortune"
  Cena: 7.90 zł
  do koszyka
  więcej

  Przetacznik Ząbkowany „Crater Lake Blue” - Veronica „Crater lake Blue”
  Cena: 8.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Złocień wielki 'Real Glory' - Leucanthemum superbum 'Real Glory'
  Cena: 10.00 zł
  do koszyka
  więcej

 • Złocień 'Summer Snowball' - Leucanthemum 'Summer Snowball'
  Cena: 11.00 zł
  do koszyka
  więcej

Przesyłka

WYSYŁKA KURIEREM:
GLS

Regulamin                                       

                  Regulamin sklepu internetowego

                                      § 1

                       Postanowienia wstępne                                    

1. Sklep internetowy ISMENA dostępny pod adresem

internetowym sklep ismena.pl prowadzony jest przez Lucynę Skolasińską

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘Ismena’, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP8851090013, REGON 891129123

                                                       § 2

                                                  Definicje

1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna p rowadząca działalność gospodarczą pod firmą

ISMENA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP

8851090013, REGON891129123

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym sklep ismena.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

                                                              § 3

                                                Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: os.Piastowskie 6/2 m.8

2. Adres e-mail Sprzedawcy: lucynask@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695895962

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  66 1020 5112 0000 7102 0120 3660

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

                                                           

                                            

.

                                                        § 4

                                          Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówienia  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

                                                              § 5

                                        Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych imię nazwisko, adres, telefon do kontaktu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3.

                                                           § 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie.

                                                                  § 7

                              Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

                                                           § 8

                                  Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w

Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie innym niż Polska

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty

dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się Umową Sprzedaży.

                                                                       

                                                                 § 9

                                                              

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.           

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

                                                            § 10

Postanowienia końcowe

1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

 

 

Logowanie

Promocje

 • Czyściec wielkokwiatowy - Stachys grandiflora
  Cena: 8.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Przetacznik długolistny ‘ Pink Eveline’- Veronica longifolia ‘ Pink Eveline’
  Cena: 8.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Rutewka mniejsza - Thalictrum minus
  Cena: 9.00 zł
  do koszyka
  więcej

 • Pysznogłówka „Pink Lace” - Monarda didyma „Pink Lace”
  Cena: 8.40 zł
  do koszyka
  więcej

  Wiązówka błotna ‘Variegata’- Filipendula ulmaria ‘Variegata’
  Cena: 9.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Aster “Crimson Brocade”- Aster Novi-Belgii “Crimson Brocade”
  Cena: 7.70 zł
  do koszyka
  więcej

 • Dzielżan „Ruby Tuesday” - Helenium „Ruby Tuesday”
  Cena: 9.00 zł
  do koszyka
  więcej

  Przetacznik 'Aspire' - Veronica 'Aspire'
  Cena: 7.70 zł
  do koszyka
  więcej

  Kłosowiec pomarańczowy "Apricot Sprite" - Agastache aurantiaca "Apricot Sprite"
  Cena: 7.70 zł
  do koszyka
  więcej

 • Rudbekia owłosiona "Cherokee Sunset" - Rudbeckia hirta "Cherokee Sunset"
  Cena: 7.90 zł
  do koszyka
  więcej

  Stoklesia gładka- Stokesia leavis
  Cena: 8.00 zł
  do koszyka
  więcej

Kontakt

sklep.ismena@gmail.com
tel. 695 895 962


poniedziałek-piątek: 9-18
sobota : 9-15